Anil

Anil

Pahal 2017

Pahal 2017

Judge

Judge

TG

TG

KIRAN PRE-WEDDING

KIRAN PRE-WEDDING

Jeevan

Jeevan

Prince Hotel

Prince Hotel

Kiran_Aneil

Kiran_Aneil

Aneil_Kiran

Aneil_Kiran

Pam_Raj

Pam_Raj

Sohal

Sohal

Nav

Nav

Katrina_Sachin

Katrina_Sachin

Sabrina

Sabrina

Pam_Raj

Pam_Raj

Katrina Rejister

Katrina Rejister

Raj_Pav

Raj_Pav

Leasowes

Leasowes

Sachin

Sachin

Sachin

Sachin

TG

TG

Junaed

Junaed

Fatimah_Intakhab

Fatimah_Intakhab

Karina Wedding

Karina Wedding

Sachin_Karina Wedding

Sachin_Karina Wedding

Parveen

Parveen

Navdeep

Navdeep

Sidhu

Sidhu

Singh Sabha

Singh Sabha

Sachin

Sachin

Sid

Sid

Kully

Kully

Manraj_Ruppy

Manraj_Ruppy

Watch Co

Watch Co

Harjinder Pre Shoot

Harjinder Pre Shoot